25261500 mml@add-wise.dk

Samhandelsbetingelser

for Add-Wise, Lindedal 1, DK-6100 Haderslev
cvr.nr. 36490926 og cvr.nr. 

Udgangspunktet for samarbejdet er en grundlæggende forståelse af, at Add-Wises forretning er at
sælge sin tid, viden og erfaring som væsentligste ”råvare”, subsidiært nogle ”fysiske” produkter som
grafisk arbejde, tryksager og hjemmesider eller webshops.
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, gennemføres alle handler mellem dig – firma eller privatperson –
og Add-Wise herefter på følgende betingelser:

1) Betingelser og købsaftalen:

1.1
Disse betingelser gælder grundlæggende for enhver leverance, fysisk eller intellektuel, fra Add-Wise.
Betingelserne skal betragtes som en integreret del af købsaftalen mellem dig og Add-Wise, dog sådan
at købsaftalens bestemmelser skal gælde forud for disse betingelser, hvis der er aftalt konkret andet, så
der er uoverensstemmelse mellem købsaftalen og disse betingelser.

1.2
Et tilbud er gældende i 30 dage fra udstedelse. En opgave betragtes som igangsat, når kunden mundtligt
eller skriftligt har anmodet herom eller har godkendt foreliggende tilbud.
Er der ikke udarbejdet tilbud, gælder Add-Wises gældende timepriser for de respektive services og
tjenesteydelser. Prisen udgående tilbud vil altid være fair, rimelige og konkurrencedygtige.

1.3
Har kunden – mundtligt eller skriftligt – anmodet Add-Wise om bistand til vurdering af en sag,
rådgivning i en bred forstand eller konkret at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag,
prøvetryk, planer og oplæg m.m., er Add-Wise som udgangspunkt berettiget til at fakturere herfor.

2) Priser, betaling og ejendomsforbehold

2.1
Add-Wises til enhver tid gældende timepris benyttes, med mindre andet er aftalt, som
beregningsgrundlag for enhver service eller ethvert tidsforbrug.
Faktureringsberettiget tid er principielt fra og med første møde og snak, hvor fagligt indhold drøftes med
mindre andet eksplicit er aftalt, ligesom kreative oplæg og løsningsforslag til givne opgaver. Dette
gælder også selvom der ikke nødvendigvis er lavet en skriftlig aftalebekræftelse.

2.1.1
Betalingsbetingelser er som udgangspunkt fakturadato + 8 bankdage.
Der faktureres ved større projekter ofte minimum 25% forud før igangsætning samt a conto faktureres
undervejs. Slutbetalingen ved levering af opgaven vil typisk udgøre 25%.

2.2
Hvis du ikke overholder en fakturas betalingsfrist, kan Add-Wise tilbageholde yderligere leverancer,
indtil betaling har fundet sted.

2.3
Ved overskridelse af betalingsfristen, betales 2% af fakturabeløbet i rente pr. påbegyndt måned, indtil
beløbet er Add-Wise i hænde. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt
rykkergebyrer i henhold til renteloven.

2.4
Add-Wise forbeholder sig ejendomsretten til de solgte ydelser og varer, indtil købesummen med tillæg
af eventuelle renter er betalt.

2.5
Skitser, layout, rentegninger, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset
på hvilken måde de opbevares, tilhører Add-Wise.
Design og billedmateriale leveres efter gældende dansk lov om ophavsret.

2.6
Add-Wise har intet ansvar for kundens manglende ret til anvendelse af tekst, skrift, billeder,
illustrationer, varemærker, logo, etc. eller mangfoldiggørelse og reproduktion der ejes af tredjemand.
Dette forhold gør sig gældende for alt materiale leveret af kunden, idet Add-Wise ved levering af
materiale forudsætter, at kunden har fuldt ejerskab over materialerne. Add-Wise holdes notorisk
skadesløs for eventuelle retslige tvister eller andre omkostninger i relation til tvist om ophavsret med
tredjemand.

2.7
Materialer og tekster m.v. udarbejdet af Add-Wise forbliver Add-Wises ejendom inklusive ophavsret og
øvrige intellektuelle rettigheder, indtil afregning herfor har fundet sted.

2.8.
Add-Wise har til enhver retten til at hyre tredjemand til at løse en konkret kundeopgave, men indestår
selvsagt både for service, kvalitet og rettidig levering.

2.9.
Ved eventuelt ønske om overdragelse af materialer, som kunden har brugsretten til, betales Add-Wise
for medgået tid og eventuelle materialer til finding og overførsel af filerne i en passende form.
Materialer udleveres kun, hvis der ikke er noget økonomiske mellemværende imellem parterne og
materialerne indiskutabelt er kundens ophavsret.

3) Mangler, reklamation og ansvar

3.1
For at sikre leverancens kvalitet, skal du straks ved levering undersøge det leverede for eventuelle fejl
eller mangler. Ved eventuelle fejl eller mangler skal Add-Wise straks underrettes med sigte på udbedring.

3.2
Du er berettiget til i op til tre måneder fra levering at reklamere over eventuelle fejl/mangler ved det
leverede. Fejl betinget af mangelfuld korrekturlæsning eller lignende, er kundens eget ansvar.

3.3
Såfremt der inden for reklamationsperioden, kan påvises mangler ved leverede varer eller ydelser,
påtager Add-Wise sig efter eget valg at afhjælpe manglen, at ombytte det mangelfulde produkt, at
kreditere dig produktets eller ydelsens pris eller at give dig afslag i prisen.

3.4
Såfremt Add-Wise tilbyder ombytning af produktet eller afhjælpning af manglen, kan du ikke hæve købet
eller at kræve erstatning som følge af manglen. Add-Wise er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af
ombytning eller afhjælpning.

3.5
Add-Wise er ansvarlig for, at produkterne lever op til dansk standard for god skik for rådgivnings-,
marketing- og kommunikationsbranchen. Add-Wise garanterer dog ikke, at produkternes i enhver
henseende er fejlfri i forhold til dine subjektive forventninger. Ethvert fagligt, objektivt
vurderingsgrundlag er at betragte som en rimelig indvending.

3.6
Add-Wise ansvar er i enhver henseende begrænset til direkte tab. Driftstab, tidstab, tab af data, tabt
arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet. Der kan mod pristillæg i forhold til den
enkelte opgave tegnes en separat forsikring herfor. Dette aftales dog eksplicit fra sag til sag.

3.7
Add-Wise erstatningsansvar er begrænset til det mindste af følgende to beløb:
a) Den samlede forfaldne og erlagte betaling for produktet, b) kr. 50.000.

4) Særligt om serviceydelser og digitale tjenester eller produkter

4.1
For serviceydelser, herunder rådgivning, konsulentassistance, installationshjælp, præsentationer,
uddannelse, afholdelse af workshops, etc. beregnes de hos Add-Wise til enhver tid gældende
timesatser.
Med mindre andet specifikt er aftalt, påbegyndes faktureringsberettiget tid fra det øjeblik, hvor Add-Wise
inviteres til dialog om at løse en given opgave.

4.2
Arbejdstiden for konsulenter er udgangspunktet defineret som værende alle hverdage fra kl. 8.30 –
17.00, fredage dog fra kl. 9.00 – 15.00, helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag dog
undtaget.

4.3
Serviceydelser betales efter tids- og materialeforbrug og faktureres løbende, i visse tilfælde med helt
eller delvis forudbetaling og/eller a conto-betalinger undervejs.

4.4
Der kan forventes tillæg på særligt akutte services, der skal udføres uden for normal, ovenfor defineret
arbejdstid, hvilket der typisk vil blive oplyst om, inden igangsætning af opgaven.

4.5.
Digitale produkter leveret ad Add-Wise, er forbeholdt dig personligt eller eksplicit det firma, som har
betalt ydelsen. Det må ikke benyttes af andre end dig og din husstand/firma. Enhver form for deling,
videresalg, kopiering, distribuering eller udlån af digitale produkter og abonnementer er forbudt,
ligesom det heller ikke er tilladt for dig eller tredje part at omgå, eller forsøge at omgå.
Det er dit ansvar som kunde, at det fra Add-Wise erhvervede materiale ikke videregives til tredje part.

5) Force Majeure

5.1
Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse,
såfremt dette skyldes force majeure.

6) Lovvalg og værneting

6.1
Nærværende betingelser og fortolkningen heraf er underlagt dansk ret og afgøres så vidt muligt ved a)
fornuftig dialog, hvis dette ikke frugter b) mediation og hvis en af parterne eksplicit ønsker det ved
c) Værnetinget som Add-Wises hjemsted henhører under.

Add-Wise/KraftWerk, januar 2019